کمترین: 
735
بیشترین: 
740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
737
زمان: 
1/31 21:50
قیمت کرون نروژ امروز 31 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 737 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 11:30","price":740},{"date":"1397/01/31 12:30","price":739},{"date":"1397/01/31 12:50","price":738},{"date":"1397/01/31 13:40","price":739},{"date":"1397/01/31 14:50","price":738},{"date":"1397/01/31 15:50","price":739},{"date":"1397/01/31 16:30","price":738},{"date":"1397/01/31 16:50","price":739},{"date":"1397/01/31 17:40","price":738},{"date":"1397/01/31 17:50","price":737},{"date":"1397/01/31 18:20","price":736},{"date":"1397/01/31 18:50","price":735},{"date":"1397/01/31 19:40","price":736},{"date":"1397/01/31 20:00","price":737},{"date":"1397/01/31 20:20","price":736},{"date":"1397/01/31 20:40","price":737},{"date":"1397/01/31 21:20","price":736},{"date":"1397/01/31 21:50","price":737}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398