کمترین: 
14669
بیشترین: 
14785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14781
زمان: 
1/31 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 31 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 31 فروردین 1397 , 14781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":14785},{"date":"1397/01/31 10:30","price":14781},{"date":"1397/01/31 12:50","price":14669},{"date":"1397/01/31 16:30","price":14673},{"date":"1397/01/31 16:50","price":14669},{"date":"1397/01/31 18:20","price":14785},{"date":"1397/01/31 18:40","price":14673},{"date":"1397/01/31 18:50","price":14781},{"date":"1397/01/31 20:00","price":14669},{"date":"1397/01/31 21:20","price":14781}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398