کمترین: 
18489
بیشترین: 
18537
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18495
زمان: 
1/31 20:00
قیمت دینار کویت امروز 31 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 18495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":18531},{"date":"1397/01/31 12:00","price":18507},{"date":"1397/01/31 12:30","price":18531},{"date":"1397/01/31 12:50","price":18507},{"date":"1397/01/31 13:20","price":18501},{"date":"1397/01/31 14:50","price":18489},{"date":"1397/01/31 15:00","price":18525},{"date":"1397/01/31 15:30","price":18489},{"date":"1397/01/31 15:50","price":18495},{"date":"1397/01/31 16:30","price":18537},{"date":"1397/01/31 16:50","price":18531},{"date":"1397/01/31 17:00","price":18495},{"date":"1397/01/31 17:40","price":18501},{"date":"1397/01/31 18:10","price":18525},{"date":"1397/01/31 18:50","price":18489},{"date":"1397/01/31 20:00","price":18495}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398