کمترین: 
7841
بیشترین: 
7871
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7848
زمان: 
1/31 22:40
قیمت پوند امروز 31 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 31 فروردین 1397 , 7848 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 10:20","price":7870},{"date":"1397/01/31 10:40","price":7867},{"date":"1397/01/31 11:00","price":7865},{"date":"1397/01/31 11:30","price":7863},{"date":"1397/01/31 11:50","price":7864},{"date":"1397/01/31 12:00","price":7857},{"date":"1397/01/31 12:30","price":7853},{"date":"1397/01/31 12:50","price":7855},{"date":"1397/01/31 13:20","price":7860},{"date":"1397/01/31 13:30","price":7859},{"date":"1397/01/31 13:40","price":7862},{"date":"1397/01/31 14:50","price":7865},{"date":"1397/01/31 15:00","price":7862},{"date":"1397/01/31 15:30","price":7871},{"date":"1397/01/31 16:00","price":7870},{"date":"1397/01/31 16:20","price":7865},{"date":"1397/01/31 16:30","price":7858},{"date":"1397/01/31 17:00","price":7859},{"date":"1397/01/31 17:40","price":7854},{"date":"1397/01/31 17:50","price":7852},{"date":"1397/01/31 18:10","price":7847},{"date":"1397/01/31 18:20","price":7848},{"date":"1397/01/31 18:40","price":7842},{"date":"1397/01/31 18:50","price":7846},{"date":"1397/01/31 19:20","price":7843},{"date":"1397/01/31 19:40","price":7841},{"date":"1397/01/31 20:00","price":7845},{"date":"1397/01/31 20:20","price":7846},{"date":"1397/01/31 20:40","price":7847},{"date":"1397/01/31 21:40","price":7848},{"date":"1397/01/31 21:50","price":7846},{"date":"1397/01/31 22:40","price":7848}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398