کمترین: 
2.663
بیشترین: 
2.739
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.736
زمان: 
1/31 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 31 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 2.736 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 00:00","price":2.667},{"date":"1397/01/31 00:32","price":2.668},{"date":"1397/01/31 01:00","price":2.675},{"date":"1397/01/31 03:00","price":2.676},{"date":"1397/01/31 03:32","price":2.675},{"date":"1397/01/31 04:00","price":2.676},{"date":"1397/01/31 04:32","price":2.675},{"date":"1397/01/31 05:32","price":2.679},{"date":"1397/01/31 07:00","price":2.678},{"date":"1397/01/31 08:08","price":2.676},{"date":"1397/01/31 09:00","price":2.675},{"date":"1397/01/31 09:32","price":2.678},{"date":"1397/01/31 10:00","price":2.673},{"date":"1397/01/31 10:32","price":2.671},{"date":"1397/01/31 11:08","price":2.672},{"date":"1397/01/31 11:32","price":2.671},{"date":"1397/01/31 12:00","price":2.67},{"date":"1397/01/31 12:32","price":2.669},{"date":"1397/01/31 13:08","price":2.671},{"date":"1397/01/31 13:32","price":2.667},{"date":"1397/01/31 14:32","price":2.663},{"date":"1397/01/31 15:00","price":2.664},{"date":"1397/01/31 15:32","price":2.671},{"date":"1397/01/31 16:32","price":2.668},{"date":"1397/01/31 17:00","price":2.681},{"date":"1397/01/31 18:00","price":2.688},{"date":"1397/01/31 18:32","price":2.696},{"date":"1397/01/31 19:00","price":2.697},{"date":"1397/01/31 19:32","price":2.707},{"date":"1397/01/31 20:00","price":2.712},{"date":"1397/01/31 20:32","price":2.718},{"date":"1397/01/31 21:00","price":2.735},{"date":"1397/01/31 21:32","price":2.736},{"date":"1397/01/31 22:08","price":2.734},{"date":"1397/01/31 22:32","price":2.739},{"date":"1397/01/31 23:00","price":2.732},{"date":"1397/01/31 23:32","price":2.736}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398