کمترین: 
2.0646
بیشترین: 
2.0945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0945
زمان: 
1/31 23:32
قیمت بنزین امروز 31 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 31 فروردین 1397 , 2.0945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 00:00","price":2.076},{"date":"1397/01/31 00:32","price":2.077},{"date":"1397/01/31 01:00","price":2.0755},{"date":"1397/01/31 01:32","price":2.074},{"date":"1397/01/31 02:00","price":2.0735},{"date":"1397/01/31 03:00","price":2.0852},{"date":"1397/01/31 03:32","price":2.089},{"date":"1397/01/31 04:00","price":2.0905},{"date":"1397/01/31 04:32","price":2.088},{"date":"1397/01/31 05:32","price":2.0855},{"date":"1397/01/31 06:00","price":2.0845},{"date":"1397/01/31 06:32","price":2.0875},{"date":"1397/01/31 07:00","price":2.0877},{"date":"1397/01/31 07:32","price":2.0835},{"date":"1397/01/31 08:08","price":2.081},{"date":"1397/01/31 08:32","price":2.0825},{"date":"1397/01/31 09:00","price":2.0815},{"date":"1397/01/31 09:32","price":2.0825},{"date":"1397/01/31 10:00","price":2.079},{"date":"1397/01/31 10:32","price":2.0775},{"date":"1397/01/31 11:32","price":2.0825},{"date":"1397/01/31 12:32","price":2.0753},{"date":"1397/01/31 13:08","price":2.0761},{"date":"1397/01/31 13:32","price":2.0795},{"date":"1397/01/31 14:32","price":2.0862},{"date":"1397/01/31 15:00","price":2.0857},{"date":"1397/01/31 15:32","price":2.086},{"date":"1397/01/31 16:00","price":2.0765},{"date":"1397/01/31 16:32","price":2.0671},{"date":"1397/01/31 17:00","price":2.0715},{"date":"1397/01/31 17:32","price":2.0671},{"date":"1397/01/31 18:00","price":2.0707},{"date":"1397/01/31 18:32","price":2.0685},{"date":"1397/01/31 19:00","price":2.0646},{"date":"1397/01/31 19:32","price":2.072},{"date":"1397/01/31 20:00","price":2.0707},{"date":"1397/01/31 20:32","price":2.0835},{"date":"1397/01/31 21:32","price":2.0845},{"date":"1397/01/31 22:08","price":2.0832},{"date":"1397/01/31 22:32","price":2.0865},{"date":"1397/01/31 23:00","price":2.0941},{"date":"1397/01/31 23:32","price":2.0945}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398