کمترین: 
637.38
بیشترین: 
648.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
648.13
زمان: 
1/31 23:00
قیمت گازوئیل امروز 31 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 648.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 00:00","price":645.63},{"date":"1397/01/31 00:32","price":645.75},{"date":"1397/01/31 01:00","price":645.25},{"date":"1397/01/31 01:32","price":645},{"date":"1397/01/31 05:32","price":645.13},{"date":"1397/01/31 06:00","price":644.88},{"date":"1397/01/31 06:32","price":646.13},{"date":"1397/01/31 07:00","price":646.25},{"date":"1397/01/31 07:32","price":645.88},{"date":"1397/01/31 08:08","price":645},{"date":"1397/01/31 08:32","price":645.38},{"date":"1397/01/31 09:00","price":645.13},{"date":"1397/01/31 09:32","price":645.63},{"date":"1397/01/31 10:00","price":644.5},{"date":"1397/01/31 10:32","price":644.38},{"date":"1397/01/31 11:32","price":645.13},{"date":"1397/01/31 12:00","price":644.38},{"date":"1397/01/31 12:32","price":642.13},{"date":"1397/01/31 13:08","price":643.13},{"date":"1397/01/31 13:32","price":644.13},{"date":"1397/01/31 14:32","price":646.13},{"date":"1397/01/31 15:00","price":645.63},{"date":"1397/01/31 16:00","price":642.13},{"date":"1397/01/31 16:32","price":638.88},{"date":"1397/01/31 17:00","price":641.38},{"date":"1397/01/31 17:32","price":640},{"date":"1397/01/31 18:00","price":639.13},{"date":"1397/01/31 18:32","price":637.88},{"date":"1397/01/31 19:00","price":637.38},{"date":"1397/01/31 19:32","price":640.38},{"date":"1397/01/31 20:00","price":638.88},{"date":"1397/01/31 20:32","price":643.88},{"date":"1397/01/31 21:00","price":645.13},{"date":"1397/01/31 21:32","price":645.88},{"date":"1397/01/31 22:08","price":645.38},{"date":"1397/01/31 22:32","price":645.63},{"date":"1397/01/31 23:00","price":648.13}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398