کمترین: 
2.0903
بیشترین: 
2.1246
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.124
زمان: 
1/31 23:32
قیمت نفت کوره امروز 31 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 2.124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 00:00","price":2.1128},{"date":"1397/01/31 00:32","price":2.1132},{"date":"1397/01/31 01:00","price":2.1121},{"date":"1397/01/31 01:32","price":2.1105},{"date":"1397/01/31 03:00","price":2.1157},{"date":"1397/01/31 03:32","price":2.1178},{"date":"1397/01/31 04:00","price":2.1172},{"date":"1397/01/31 04:32","price":2.1162},{"date":"1397/01/31 05:08","price":2.1117},{"date":"1397/01/31 05:32","price":2.1113},{"date":"1397/01/31 06:00","price":2.1108},{"date":"1397/01/31 06:32","price":2.1147},{"date":"1397/01/31 07:00","price":2.1153},{"date":"1397/01/31 07:32","price":2.1133},{"date":"1397/01/31 08:08","price":2.1108},{"date":"1397/01/31 08:32","price":2.1124},{"date":"1397/01/31 10:00","price":2.108},{"date":"1397/01/31 10:32","price":2.1088},{"date":"1397/01/31 11:08","price":2.1107},{"date":"1397/01/31 11:32","price":2.112},{"date":"1397/01/31 12:00","price":2.1071},{"date":"1397/01/31 12:32","price":2.1043},{"date":"1397/01/31 13:08","price":2.107},{"date":"1397/01/31 13:32","price":2.111},{"date":"1397/01/31 14:08","price":2.1121},{"date":"1397/01/31 14:32","price":2.1173},{"date":"1397/01/31 15:00","price":2.1171},{"date":"1397/01/31 15:32","price":2.1167},{"date":"1397/01/31 16:00","price":2.1028},{"date":"1397/01/31 16:32","price":2.0953},{"date":"1397/01/31 17:00","price":2.0986},{"date":"1397/01/31 17:32","price":2.0997},{"date":"1397/01/31 18:00","price":2.0941},{"date":"1397/01/31 18:32","price":2.0903},{"date":"1397/01/31 19:00","price":2.0945},{"date":"1397/01/31 19:32","price":2.1007},{"date":"1397/01/31 20:00","price":2.0979},{"date":"1397/01/31 20:32","price":2.1098},{"date":"1397/01/31 21:00","price":2.1137},{"date":"1397/01/31 21:32","price":2.1151},{"date":"1397/01/31 22:08","price":2.1117},{"date":"1397/01/31 22:32","price":2.1152},{"date":"1397/01/31 23:00","price":2.1246},{"date":"1397/01/31 23:32","price":2.124}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398