کمترین: 
73.02
بیشترین: 
74.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.02
زمان: 
1/31 23:32
قیمت نفت برنت امروز 31 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 74.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 00:00","price":73.7},{"date":"1397/01/31 00:32","price":73.73},{"date":"1397/01/31 01:00","price":73.67},{"date":"1397/01/31 01:32","price":73.58},{"date":"1397/01/31 02:00","price":73.6},{"date":"1397/01/31 02:32","price":73.61},{"date":"1397/01/31 03:00","price":73.59},{"date":"1397/01/31 05:32","price":73.72},{"date":"1397/01/31 06:00","price":73.7},{"date":"1397/01/31 06:32","price":73.87},{"date":"1397/01/31 07:00","price":73.88},{"date":"1397/01/31 07:32","price":73.83},{"date":"1397/01/31 08:08","price":73.73},{"date":"1397/01/31 08:32","price":73.78},{"date":"1397/01/31 09:00","price":73.75},{"date":"1397/01/31 09:32","price":73.78},{"date":"1397/01/31 10:00","price":73.64},{"date":"1397/01/31 10:32","price":73.61},{"date":"1397/01/31 11:08","price":73.65},{"date":"1397/01/31 11:32","price":73.75},{"date":"1397/01/31 12:00","price":73.72},{"date":"1397/01/31 12:32","price":73.58},{"date":"1397/01/31 13:08","price":73.72},{"date":"1397/01/31 13:32","price":73.83},{"date":"1397/01/31 14:32","price":74.08},{"date":"1397/01/31 15:00","price":74.03},{"date":"1397/01/31 15:32","price":73.97},{"date":"1397/01/31 16:00","price":73.48},{"date":"1397/01/31 16:32","price":73.15},{"date":"1397/01/31 17:00","price":73.39},{"date":"1397/01/31 17:32","price":73.23},{"date":"1397/01/31 18:00","price":73.27},{"date":"1397/01/31 18:32","price":73.11},{"date":"1397/01/31 19:00","price":73.02},{"date":"1397/01/31 19:32","price":73.32},{"date":"1397/01/31 20:00","price":73.25},{"date":"1397/01/31 20:32","price":73.73},{"date":"1397/01/31 22:08","price":73.67},{"date":"1397/01/31 22:32","price":73.78},{"date":"1397/01/31 23:00","price":74.1},{"date":"1397/01/31 23:32","price":74.02}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398