کمترین: 
8231
بیشترین: 
8545.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8503.4
زمان: 
1/31 23:00
قیمت بیت کوین امروز 31 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 31 فروردین 1397 , 8503.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 00:00","price":8258.1},{"date":"1397/01/31 00:30","price":8246.6},{"date":"1397/01/31 01:00","price":8245},{"date":"1397/01/31 01:30","price":8231},{"date":"1397/01/31 02:00","price":8267},{"date":"1397/01/31 02:30","price":8275},{"date":"1397/01/31 03:00","price":8279},{"date":"1397/01/31 03:30","price":8260.1},{"date":"1397/01/31 04:00","price":8266.2},{"date":"1397/01/31 05:30","price":8350},{"date":"1397/01/31 06:00","price":8357.9},{"date":"1397/01/31 06:30","price":8322.2},{"date":"1397/01/31 07:00","price":8356.6},{"date":"1397/01/31 07:30","price":8323},{"date":"1397/01/31 08:30","price":8351.5},{"date":"1397/01/31 09:00","price":8284},{"date":"1397/01/31 11:30","price":8288.5},{"date":"1397/01/31 12:00","price":8310.9},{"date":"1397/01/31 12:30","price":8330.2},{"date":"1397/01/31 14:30","price":8320.6},{"date":"1397/01/31 15:00","price":8314.6},{"date":"1397/01/31 15:30","price":8331.3},{"date":"1397/01/31 16:00","price":8511.6},{"date":"1397/01/31 16:30","price":8515.1},{"date":"1397/01/31 17:00","price":8545.8},{"date":"1397/01/31 20:30","price":8480.6},{"date":"1397/01/31 21:00","price":8464.9},{"date":"1397/01/31 21:30","price":8518.2},{"date":"1397/01/31 22:30","price":8503.2},{"date":"1397/01/31 23:00","price":8503.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398