کمترین: 
67.66
بیشترین: 
68.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.28
زمان: 
1/31 23:32
قیمت نفت سبک امروز 31 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 31 فروردین 1397 , 68.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/31 00:00","price":68.22},{"date":"1397/01/31 01:00","price":68.18},{"date":"1397/01/31 01:32","price":68.12},{"date":"1397/01/31 02:00","price":68.13},{"date":"1397/01/31 03:00","price":68.31},{"date":"1397/01/31 03:32","price":68.29},{"date":"1397/01/31 04:00","price":68.37},{"date":"1397/01/31 04:32","price":68.35},{"date":"1397/01/31 05:32","price":68.25},{"date":"1397/01/31 06:00","price":68.24},{"date":"1397/01/31 06:32","price":68.38},{"date":"1397/01/31 07:00","price":68.41},{"date":"1397/01/31 07:32","price":68.36},{"date":"1397/01/31 08:08","price":68.25},{"date":"1397/01/31 08:32","price":68.27},{"date":"1397/01/31 09:00","price":68.25},{"date":"1397/01/31 09:32","price":68.27},{"date":"1397/01/31 10:00","price":68.12},{"date":"1397/01/31 10:32","price":68.09},{"date":"1397/01/31 11:08","price":68.12},{"date":"1397/01/31 11:32","price":68.21},{"date":"1397/01/31 12:00","price":68.19},{"date":"1397/01/31 12:32","price":68.05},{"date":"1397/01/31 13:08","price":68.22},{"date":"1397/01/31 13:32","price":68.36},{"date":"1397/01/31 14:32","price":68.53},{"date":"1397/01/31 15:00","price":68.45},{"date":"1397/01/31 15:32","price":68.49},{"date":"1397/01/31 16:00","price":68.04},{"date":"1397/01/31 16:32","price":67.71},{"date":"1397/01/31 17:00","price":67.99},{"date":"1397/01/31 17:32","price":67.84},{"date":"1397/01/31 18:00","price":67.85},{"date":"1397/01/31 18:32","price":67.68},{"date":"1397/01/31 19:00","price":67.66},{"date":"1397/01/31 19:32","price":67.92},{"date":"1397/01/31 20:00","price":67.83},{"date":"1397/01/31 20:32","price":68.28},{"date":"1397/01/31 21:00","price":68.31},{"date":"1397/01/31 21:32","price":68.25},{"date":"1397/01/31 22:08","price":68.14},{"date":"1397/01/31 22:32","price":68.26},{"date":"1397/01/31 23:00","price":68.44},{"date":"1397/01/31 23:32","price":68.28}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398