کمترین: 
807800
بیشترین: 
813500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
807800
زمان: 
1/30 14:30
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 30 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 807800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 11:40","price":813100},{"date":"1397/01/30 12:10","price":812600},{"date":"1397/01/30 12:40","price":813500},{"date":"1397/01/30 12:55","price":811700},{"date":"1397/01/30 13:05","price":810400},{"date":"1397/01/30 13:20","price":810000},{"date":"1397/01/30 13:25","price":808200},{"date":"1397/01/30 14:30","price":807800}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398