کمترین: 
732700
بیشترین: 
738200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
736400
زمان: 
1/30 21:20
قیمت آبشده نقدی امروز 30 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 736400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 11:40","price":732700},{"date":"1397/01/30 12:15","price":732900},{"date":"1397/01/30 12:20","price":734000},{"date":"1397/01/30 12:30","price":734500},{"date":"1397/01/30 12:45","price":735500},{"date":"1397/01/30 12:55","price":736300},{"date":"1397/01/30 13:05","price":738000},{"date":"1397/01/30 13:10","price":737200},{"date":"1397/01/30 13:20","price":737500},{"date":"1397/01/30 13:35","price":737000},{"date":"1397/01/30 13:45","price":737300},{"date":"1397/01/30 14:05","price":736500},{"date":"1397/01/30 14:15","price":735300},{"date":"1397/01/30 14:25","price":734000},{"date":"1397/01/30 15:00","price":735000},{"date":"1397/01/30 16:35","price":735200},{"date":"1397/01/30 17:20","price":736000},{"date":"1397/01/30 17:30","price":737500},{"date":"1397/01/30 17:35","price":736800},{"date":"1397/01/30 18:35","price":738000},{"date":"1397/01/30 18:55","price":738200},{"date":"1397/01/30 20:55","price":734500},{"date":"1397/01/30 21:10","price":735800},{"date":"1397/01/30 21:20","price":736400}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398