کمترین: 
769100
بیشترین: 
774800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
773000
زمان: 
1/30 21:20
قیمت طلای متفرقه امروز 30 فروردین 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 773000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 11:40","price":769100},{"date":"1397/01/30 12:15","price":769300},{"date":"1397/01/30 12:20","price":770400},{"date":"1397/01/30 12:30","price":771000},{"date":"1397/01/30 12:45","price":772000},{"date":"1397/01/30 12:55","price":772900},{"date":"1397/01/30 13:05","price":774600},{"date":"1397/01/30 13:10","price":773800},{"date":"1397/01/30 13:20","price":774100},{"date":"1397/01/30 13:35","price":773600},{"date":"1397/01/30 13:45","price":773900},{"date":"1397/01/30 14:05","price":773100},{"date":"1397/01/30 14:15","price":771800},{"date":"1397/01/30 14:25","price":770400},{"date":"1397/01/30 15:00","price":771500},{"date":"1397/01/30 16:35","price":771700},{"date":"1397/01/30 17:20","price":772500},{"date":"1397/01/30 17:30","price":774100},{"date":"1397/01/30 17:35","price":773400},{"date":"1397/01/30 18:35","price":774600},{"date":"1397/01/30 18:55","price":774800},{"date":"1397/01/30 20:55","price":771000},{"date":"1397/01/30 21:10","price":772300},{"date":"1397/01/30 21:20","price":773000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398