کمترین: 
739
بیشترین: 
745
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
739
زمان: 
1/30 22:00
قیمت کرون نروژ امروز 30 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":743},{"date":"1397/01/30 10:50","price":742},{"date":"1397/01/30 11:30","price":741},{"date":"1397/01/30 11:40","price":742},{"date":"1397/01/30 11:50","price":743},{"date":"1397/01/30 12:20","price":744},{"date":"1397/01/30 12:40","price":743},{"date":"1397/01/30 13:20","price":742},{"date":"1397/01/30 13:50","price":743},{"date":"1397/01/30 14:00","price":742},{"date":"1397/01/30 14:20","price":743},{"date":"1397/01/30 14:50","price":744},{"date":"1397/01/30 15:10","price":743},{"date":"1397/01/30 15:30","price":744},{"date":"1397/01/30 15:50","price":743},{"date":"1397/01/30 16:00","price":745},{"date":"1397/01/30 16:30","price":744},{"date":"1397/01/30 16:50","price":745},{"date":"1397/01/30 18:00","price":744},{"date":"1397/01/30 18:50","price":743},{"date":"1397/01/30 19:00","price":744},{"date":"1397/01/30 19:30","price":743},{"date":"1397/01/30 20:00","price":742},{"date":"1397/01/30 20:30","price":740},{"date":"1397/01/30 22:00","price":739}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399