کمترین: 
943
بیشترین: 
947
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
944
زمان: 
1/30 22:30
قیمت کرون دانمارک امروز 30 فروردین 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 944 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":946},{"date":"1397/01/30 11:50","price":947},{"date":"1397/01/30 13:20","price":945},{"date":"1397/01/30 13:50","price":946},{"date":"1397/01/30 14:00","price":945},{"date":"1397/01/30 15:30","price":946},{"date":"1397/01/30 15:50","price":945},{"date":"1397/01/30 16:30","price":946},{"date":"1397/01/30 20:00","price":945},{"date":"1397/01/30 20:30","price":943},{"date":"1397/01/30 21:30","price":944},{"date":"1397/01/30 22:00","price":943},{"date":"1397/01/30 22:30","price":944}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398