کمترین: 
14669
بیشترین: 
14785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14781
زمان: 
1/30 22:30
قیمت دینار بحرین امروز 30 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 14781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":14781},{"date":"1397/01/30 11:40","price":14785},{"date":"1397/01/30 12:30","price":14669},{"date":"1397/01/30 13:20","price":14673},{"date":"1397/01/30 14:20","price":14669},{"date":"1397/01/30 14:30","price":14781},{"date":"1397/01/30 15:10","price":14673},{"date":"1397/01/30 15:50","price":14669},{"date":"1397/01/30 16:30","price":14785},{"date":"1397/01/30 17:30","price":14781},{"date":"1397/01/30 18:00","price":14785},{"date":"1397/01/30 19:00","price":14781},{"date":"1397/01/30 20:30","price":14669},{"date":"1397/01/30 20:50","price":14785},{"date":"1397/01/30 22:30","price":14781}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398