کمترین: 
18507
بیشترین: 
18567
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18567
زمان: 
1/30 22:30
قیمت دینار کویت امروز 30 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 18567 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":18543},{"date":"1397/01/30 12:20","price":18513},{"date":"1397/01/30 12:30","price":18519},{"date":"1397/01/30 14:00","price":18507},{"date":"1397/01/30 14:20","price":18513},{"date":"1397/01/30 14:30","price":18507},{"date":"1397/01/30 15:10","price":18519},{"date":"1397/01/30 15:30","price":18513},{"date":"1397/01/30 15:50","price":18507},{"date":"1397/01/30 16:00","price":18543},{"date":"1397/01/30 16:30","price":18513},{"date":"1397/01/30 17:30","price":18567},{"date":"1397/01/30 18:00","price":18513},{"date":"1397/01/30 19:00","price":18507},{"date":"1397/01/30 19:30","price":18543},{"date":"1397/01/30 20:20","price":18537},{"date":"1397/01/30 22:30","price":18567}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398