کمترین: 
7880
بیشترین: 
7961
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7880
زمان: 
1/30 22:40
قیمت پوند امروز 30 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 30 فروردین 1397 , 7880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 10:20","price":7942},{"date":"1397/01/30 10:50","price":7941},{"date":"1397/01/30 11:00","price":7943},{"date":"1397/01/30 11:20","price":7936},{"date":"1397/01/30 11:40","price":7935},{"date":"1397/01/30 11:50","price":7944},{"date":"1397/01/30 12:20","price":7943},{"date":"1397/01/30 12:30","price":7942},{"date":"1397/01/30 12:40","price":7936},{"date":"1397/01/30 13:20","price":7922},{"date":"1397/01/30 13:50","price":7930},{"date":"1397/01/30 14:00","price":7931},{"date":"1397/01/30 14:20","price":7928},{"date":"1397/01/30 14:30","price":7935},{"date":"1397/01/30 14:50","price":7936},{"date":"1397/01/30 15:00","price":7932},{"date":"1397/01/30 15:10","price":7934},{"date":"1397/01/30 15:20","price":7941},{"date":"1397/01/30 15:30","price":7950},{"date":"1397/01/30 15:50","price":7951},{"date":"1397/01/30 16:00","price":7954},{"date":"1397/01/30 16:30","price":7957},{"date":"1397/01/30 16:50","price":7960},{"date":"1397/01/30 17:30","price":7961},{"date":"1397/01/30 18:00","price":7955},{"date":"1397/01/30 18:20","price":7959},{"date":"1397/01/30 18:50","price":7955},{"date":"1397/01/30 19:00","price":7960},{"date":"1397/01/30 19:30","price":7955},{"date":"1397/01/30 20:00","price":7951},{"date":"1397/01/30 20:20","price":7947},{"date":"1397/01/30 20:30","price":7935},{"date":"1397/01/30 20:50","price":7937},{"date":"1397/01/30 21:00","price":7938},{"date":"1397/01/30 21:20","price":7935},{"date":"1397/01/30 21:50","price":7934},{"date":"1397/01/30 22:00","price":7909},{"date":"1397/01/30 22:30","price":7885},{"date":"1397/01/30 22:40","price":7880}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398