کمترین: 
8117
بیشترین: 
8271.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8271.1
زمان: 
1/30 23:30
قیمت بیت کوین امروز 30 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 8271.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 00:30","price":8117},{"date":"1397/01/30 01:00","price":8208},{"date":"1397/01/30 01:30","price":8190.2},{"date":"1397/01/30 02:00","price":8177.7},{"date":"1397/01/30 02:30","price":8198.1},{"date":"1397/01/30 03:00","price":8194.1},{"date":"1397/01/30 03:30","price":8153},{"date":"1397/01/30 04:00","price":8174.5},{"date":"1397/01/30 04:30","price":8165.6},{"date":"1397/01/30 05:00","price":8136.2},{"date":"1397/01/30 08:30","price":8188.7},{"date":"1397/01/30 09:00","price":8168.5},{"date":"1397/01/30 09:30","price":8181.7},{"date":"1397/01/30 10:00","price":8165.1},{"date":"1397/01/30 10:30","price":8179},{"date":"1397/01/30 11:30","price":8198},{"date":"1397/01/30 12:30","price":8158.7},{"date":"1397/01/30 13:00","price":8179.3},{"date":"1397/01/30 13:30","price":8181.1},{"date":"1397/01/30 14:30","price":8220},{"date":"1397/01/30 15:30","price":8231.1},{"date":"1397/01/30 17:30","price":8238.8},{"date":"1397/01/30 20:30","price":8229.4},{"date":"1397/01/30 21:00","price":8240},{"date":"1397/01/30 22:00","price":8244.9},{"date":"1397/01/30 22:30","price":8266.5},{"date":"1397/01/30 23:30","price":8271.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398