کمترین: 
2.662
بیشترین: 
2.748
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.664
زمان: 
1/30 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 30 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 2.664 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 00:00","price":2.744},{"date":"1397/01/30 00:32","price":2.745},{"date":"1397/01/30 01:00","price":2.744},{"date":"1397/01/30 03:00","price":2.745},{"date":"1397/01/30 03:32","price":2.748},{"date":"1397/01/30 04:00","price":2.744},{"date":"1397/01/30 05:00","price":2.74},{"date":"1397/01/30 05:32","price":2.744},{"date":"1397/01/30 06:32","price":2.742},{"date":"1397/01/30 07:00","price":2.737},{"date":"1397/01/30 07:32","price":2.739},{"date":"1397/01/30 08:00","price":2.74},{"date":"1397/01/30 10:00","price":2.737},{"date":"1397/01/30 10:32","price":2.739},{"date":"1397/01/30 11:08","price":2.736},{"date":"1397/01/30 11:32","price":2.739},{"date":"1397/01/30 12:00","price":2.737},{"date":"1397/01/30 13:32","price":2.736},{"date":"1397/01/30 15:32","price":2.735},{"date":"1397/01/30 16:00","price":2.716},{"date":"1397/01/30 16:32","price":2.728},{"date":"1397/01/30 17:00","price":2.721},{"date":"1397/01/30 17:32","price":2.718},{"date":"1397/01/30 18:00","price":2.692},{"date":"1397/01/30 18:32","price":2.694},{"date":"1397/01/30 19:00","price":2.683},{"date":"1397/01/30 19:32","price":2.716},{"date":"1397/01/30 20:00","price":2.702},{"date":"1397/01/30 20:32","price":2.688},{"date":"1397/01/30 21:00","price":2.676},{"date":"1397/01/30 21:32","price":2.672},{"date":"1397/01/30 22:00","price":2.67},{"date":"1397/01/30 22:32","price":2.665},{"date":"1397/01/30 23:00","price":2.662},{"date":"1397/01/30 23:32","price":2.664}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398