کمترین: 
2.0687
بیشترین: 
2.0888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0735
زمان: 
1/30 23:32
قیمت بنزین امروز 30 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 30 فروردین 1397 , 2.0735 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 00:00","price":2.0715},{"date":"1397/01/30 00:32","price":2.0755},{"date":"1397/01/30 01:00","price":2.0745},{"date":"1397/01/30 01:32","price":2.0753},{"date":"1397/01/30 02:00","price":2.075},{"date":"1397/01/30 03:00","price":2.0735},{"date":"1397/01/30 04:00","price":2.0745},{"date":"1397/01/30 04:32","price":2.0755},{"date":"1397/01/30 05:00","price":2.076},{"date":"1397/01/30 05:32","price":2.0795},{"date":"1397/01/30 06:00","price":2.0775},{"date":"1397/01/30 06:32","price":2.0745},{"date":"1397/01/30 07:00","price":2.0765},{"date":"1397/01/30 08:00","price":2.0755},{"date":"1397/01/30 08:32","price":2.0775},{"date":"1397/01/30 11:08","price":2.0755},{"date":"1397/01/30 11:32","price":2.0735},{"date":"1397/01/30 12:00","price":2.0745},{"date":"1397/01/30 12:32","price":2.0805},{"date":"1397/01/30 13:00","price":2.082},{"date":"1397/01/30 13:32","price":2.0775},{"date":"1397/01/30 14:00","price":2.0745},{"date":"1397/01/30 14:32","price":2.074},{"date":"1397/01/30 15:00","price":2.0695},{"date":"1397/01/30 15:32","price":2.0687},{"date":"1397/01/30 16:00","price":2.0779},{"date":"1397/01/30 16:32","price":2.0852},{"date":"1397/01/30 17:00","price":2.0827},{"date":"1397/01/30 17:32","price":2.0824},{"date":"1397/01/30 18:00","price":2.0791},{"date":"1397/01/30 18:32","price":2.0825},{"date":"1397/01/30 19:00","price":2.0888},{"date":"1397/01/30 19:32","price":2.0865},{"date":"1397/01/30 20:00","price":2.0854},{"date":"1397/01/30 20:32","price":2.0845},{"date":"1397/01/30 21:00","price":2.0816},{"date":"1397/01/30 21:32","price":2.0828},{"date":"1397/01/30 22:00","price":2.0747},{"date":"1397/01/30 23:32","price":2.0735}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398