کمترین: 
641.5
بیشترین: 
650.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
643.88
زمان: 
1/30 23:32
قیمت گازوئیل امروز 30 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 643.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 00:00","price":641.88},{"date":"1397/01/30 00:32","price":643.13},{"date":"1397/01/30 01:00","price":642.88},{"date":"1397/01/30 01:32","price":643.13},{"date":"1397/01/30 02:00","price":642.88},{"date":"1397/01/30 05:00","price":642.63},{"date":"1397/01/30 05:32","price":643.5},{"date":"1397/01/30 06:00","price":642.38},{"date":"1397/01/30 06:32","price":641.5},{"date":"1397/01/30 07:00","price":642.25},{"date":"1397/01/30 07:32","price":642.13},{"date":"1397/01/30 08:00","price":642.38},{"date":"1397/01/30 08:32","price":643.13},{"date":"1397/01/30 09:00","price":643.5},{"date":"1397/01/30 09:32","price":643.63},{"date":"1397/01/30 11:08","price":643.25},{"date":"1397/01/30 11:32","price":642.88},{"date":"1397/01/30 12:00","price":643.38},{"date":"1397/01/30 12:32","price":645.13},{"date":"1397/01/30 13:00","price":646.13},{"date":"1397/01/30 14:00","price":645.38},{"date":"1397/01/30 14:32","price":645.63},{"date":"1397/01/30 15:00","price":644},{"date":"1397/01/30 15:32","price":644.13},{"date":"1397/01/30 16:00","price":646.63},{"date":"1397/01/30 16:32","price":650.88},{"date":"1397/01/30 17:00","price":649.88},{"date":"1397/01/30 17:32","price":649.38},{"date":"1397/01/30 18:00","price":647.88},{"date":"1397/01/30 18:32","price":648.13},{"date":"1397/01/30 19:00","price":649.63},{"date":"1397/01/30 19:32","price":649.13},{"date":"1397/01/30 20:00","price":649.38},{"date":"1397/01/30 20:32","price":648.88},{"date":"1397/01/30 21:00","price":646.88},{"date":"1397/01/30 21:32","price":647.38},{"date":"1397/01/30 22:00","price":645.13},{"date":"1397/01/30 22:32","price":644.38},{"date":"1397/01/30 23:00","price":644.63},{"date":"1397/01/30 23:32","price":643.88}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398