کمترین: 
2.0974
بیشترین: 
2.1232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1077
زمان: 
1/30 23:32
قیمت نفت کوره امروز 30 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 2.1077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 00:00","price":2.0983},{"date":"1397/01/30 00:32","price":2.1013},{"date":"1397/01/30 01:00","price":2.1019},{"date":"1397/01/30 01:32","price":2.103},{"date":"1397/01/30 02:00","price":2.1023},{"date":"1397/01/30 03:00","price":2.0995},{"date":"1397/01/30 03:32","price":2.0989},{"date":"1397/01/30 04:00","price":2.1013},{"date":"1397/01/30 04:32","price":2.1009},{"date":"1397/01/30 05:00","price":2.1002},{"date":"1397/01/30 05:32","price":2.1028},{"date":"1397/01/30 06:00","price":2.0997},{"date":"1397/01/30 06:32","price":2.0974},{"date":"1397/01/30 07:00","price":2.0992},{"date":"1397/01/30 07:32","price":2.0981},{"date":"1397/01/30 08:00","price":2.0997},{"date":"1397/01/30 08:32","price":2.1033},{"date":"1397/01/30 09:00","price":2.1025},{"date":"1397/01/30 09:32","price":2.103},{"date":"1397/01/30 10:00","price":2.1029},{"date":"1397/01/30 10:32","price":2.1027},{"date":"1397/01/30 11:08","price":2.1007},{"date":"1397/01/30 11:32","price":2.101},{"date":"1397/01/30 12:00","price":2.1004},{"date":"1397/01/30 12:32","price":2.1069},{"date":"1397/01/30 13:00","price":2.1092},{"date":"1397/01/30 13:32","price":2.1075},{"date":"1397/01/30 14:00","price":2.1065},{"date":"1397/01/30 14:32","price":2.1079},{"date":"1397/01/30 15:00","price":2.1027},{"date":"1397/01/30 15:32","price":2.1038},{"date":"1397/01/30 16:00","price":2.1113},{"date":"1397/01/30 16:32","price":2.1223},{"date":"1397/01/30 17:00","price":2.1162},{"date":"1397/01/30 17:32","price":2.1165},{"date":"1397/01/30 18:00","price":2.1169},{"date":"1397/01/30 18:32","price":2.1154},{"date":"1397/01/30 19:00","price":2.1212},{"date":"1397/01/30 19:32","price":2.1205},{"date":"1397/01/30 20:00","price":2.1232},{"date":"1397/01/30 20:32","price":2.1199},{"date":"1397/01/30 21:00","price":2.1123},{"date":"1397/01/30 21:32","price":2.1137},{"date":"1397/01/30 22:00","price":2.101},{"date":"1397/01/30 22:32","price":2.1048},{"date":"1397/01/30 23:00","price":2.1072},{"date":"1397/01/30 23:32","price":2.1077}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398