کمترین: 
73.58
بیشترین: 
74.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.58
زمان: 
1/30 23:32
قیمت نفت برنت امروز 30 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 73.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 00:00","price":73.61},{"date":"1397/01/30 00:32","price":73.81},{"date":"1397/01/30 01:00","price":73.8},{"date":"1397/01/30 01:32","price":73.83},{"date":"1397/01/30 02:00","price":73.81},{"date":"1397/01/30 03:00","price":73.78},{"date":"1397/01/30 05:00","price":73.8},{"date":"1397/01/30 05:32","price":73.92},{"date":"1397/01/30 06:00","price":73.78},{"date":"1397/01/30 06:32","price":73.69},{"date":"1397/01/30 07:00","price":73.78},{"date":"1397/01/30 08:00","price":73.81},{"date":"1397/01/30 08:32","price":73.91},{"date":"1397/01/30 09:32","price":73.92},{"date":"1397/01/30 10:00","price":73.94},{"date":"1397/01/30 10:32","price":73.92},{"date":"1397/01/30 11:08","price":73.85},{"date":"1397/01/30 11:32","price":73.92},{"date":"1397/01/30 12:00","price":73.94},{"date":"1397/01/30 12:32","price":74.19},{"date":"1397/01/30 13:00","price":74.36},{"date":"1397/01/30 13:32","price":74.24},{"date":"1397/01/30 14:00","price":74.14},{"date":"1397/01/30 15:00","price":73.94},{"date":"1397/01/30 16:00","price":74.31},{"date":"1397/01/30 16:32","price":74.67},{"date":"1397/01/30 17:00","price":74.56},{"date":"1397/01/30 17:32","price":74.5},{"date":"1397/01/30 18:00","price":74.3},{"date":"1397/01/30 18:32","price":74.37},{"date":"1397/01/30 19:00","price":74.47},{"date":"1397/01/30 19:32","price":74.38},{"date":"1397/01/30 20:00","price":74.39},{"date":"1397/01/30 21:00","price":74.17},{"date":"1397/01/30 21:32","price":74.2},{"date":"1397/01/30 22:00","price":73.81},{"date":"1397/01/30 22:32","price":73.8},{"date":"1397/01/30 23:00","price":73.71},{"date":"1397/01/30 23:32","price":73.58}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398