کمترین: 
68.1
بیشترین: 
69.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.1
زمان: 
1/30 23:32
قیمت نفت سبک امروز 30 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 68.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 00:00","price":68.61},{"date":"1397/01/30 00:32","price":68.78},{"date":"1397/01/30 01:32","price":68.83},{"date":"1397/01/30 02:00","price":68.78},{"date":"1397/01/30 03:00","price":68.67},{"date":"1397/01/30 03:32","price":68.7},{"date":"1397/01/30 04:00","price":68.78},{"date":"1397/01/30 04:32","price":68.73},{"date":"1397/01/30 05:00","price":68.77},{"date":"1397/01/30 05:32","price":68.89},{"date":"1397/01/30 06:00","price":68.72},{"date":"1397/01/30 06:32","price":68.65},{"date":"1397/01/30 07:00","price":68.72},{"date":"1397/01/30 08:00","price":68.77},{"date":"1397/01/30 08:32","price":68.84},{"date":"1397/01/30 09:32","price":68.85},{"date":"1397/01/30 10:00","price":68.86},{"date":"1397/01/30 10:32","price":68.81},{"date":"1397/01/30 11:08","price":68.75},{"date":"1397/01/30 11:32","price":68.8},{"date":"1397/01/30 12:00","price":68.82},{"date":"1397/01/30 12:32","price":69.09},{"date":"1397/01/30 13:00","price":69.23},{"date":"1397/01/30 13:32","price":69.11},{"date":"1397/01/30 14:00","price":69.06},{"date":"1397/01/30 14:32","price":69.03},{"date":"1397/01/30 15:00","price":68.83},{"date":"1397/01/30 15:32","price":68.78},{"date":"1397/01/30 16:00","price":69.15},{"date":"1397/01/30 16:32","price":69.47},{"date":"1397/01/30 17:00","price":69.39},{"date":"1397/01/30 17:32","price":69.3},{"date":"1397/01/30 18:00","price":68.98},{"date":"1397/01/30 18:32","price":69.03},{"date":"1397/01/30 19:00","price":69.17},{"date":"1397/01/30 19:32","price":69.04},{"date":"1397/01/30 20:00","price":69.08},{"date":"1397/01/30 20:32","price":68.95},{"date":"1397/01/30 21:00","price":68.8},{"date":"1397/01/30 21:32","price":68.81},{"date":"1397/01/30 22:00","price":68.43},{"date":"1397/01/30 22:32","price":68.36},{"date":"1397/01/30 23:00","price":68.23},{"date":"1397/01/30 23:32","price":68.1}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399