کمترین: 
517.01
بیشترین: 
563.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
556.46
زمان: 
1/30 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 فروردین 1397 , 556.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/30 00:00","price":518},{"date":"1397/01/30 00:30","price":517.01},{"date":"1397/01/30 01:00","price":518.76},{"date":"1397/01/30 01:30","price":523},{"date":"1397/01/30 02:00","price":519.99},{"date":"1397/01/30 02:30","price":523},{"date":"1397/01/30 03:00","price":521},{"date":"1397/01/30 03:30","price":519.72},{"date":"1397/01/30 04:00","price":520.61},{"date":"1397/01/30 04:30","price":521.4},{"date":"1397/01/30 05:00","price":520.89},{"date":"1397/01/30 08:30","price":531.75},{"date":"1397/01/30 09:00","price":530},{"date":"1397/01/30 09:30","price":531},{"date":"1397/01/30 10:00","price":529},{"date":"1397/01/30 10:30","price":528},{"date":"1397/01/30 11:30","price":531.5},{"date":"1397/01/30 12:00","price":527.31},{"date":"1397/01/30 12:30","price":527},{"date":"1397/01/30 13:00","price":527.01},{"date":"1397/01/30 13:30","price":529},{"date":"1397/01/30 14:30","price":528.74},{"date":"1397/01/30 15:00","price":530},{"date":"1397/01/30 15:30","price":532.05},{"date":"1397/01/30 17:30","price":540.35},{"date":"1397/01/30 20:30","price":546},{"date":"1397/01/30 21:00","price":547.06},{"date":"1397/01/30 21:30","price":555},{"date":"1397/01/30 22:00","price":560.77},{"date":"1397/01/30 23:00","price":563.69},{"date":"1397/01/30 23:30","price":556.46}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398