کمترین: 
797200
بیشترین: 
812600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
812600
زمان: 
1/29 17:55
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 29 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 812600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 11:35","price":797600},{"date":"1397/01/29 13:05","price":806000},{"date":"1397/01/29 13:20","price":799400},{"date":"1397/01/29 14:00","price":797200},{"date":"1397/01/29 14:10","price":799400},{"date":"1397/01/29 14:30","price":801600},{"date":"1397/01/29 15:50","price":803800},{"date":"1397/01/29 16:00","price":806000},{"date":"1397/01/29 16:10","price":808200},{"date":"1397/01/29 17:10","price":810400},{"date":"1397/01/29 17:35","price":811700},{"date":"1397/01/29 17:55","price":812600}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398