کمترین: 
731800
بیشترین: 
737500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
732000
زمان: 
1/29 23:15
قیمت آبشده جهانی امروز 29 فروردین 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 732000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 09:20","price":733000},{"date":"1397/01/29 13:05","price":735000},{"date":"1397/01/29 13:20","price":735800},{"date":"1397/01/29 13:45","price":734500},{"date":"1397/01/29 14:00","price":734000},{"date":"1397/01/29 14:10","price":733700},{"date":"1397/01/29 14:15","price":733500},{"date":"1397/01/29 14:30","price":733000},{"date":"1397/01/29 15:00","price":731800},{"date":"1397/01/29 15:35","price":732000},{"date":"1397/01/29 15:50","price":733500},{"date":"1397/01/29 16:10","price":734500},{"date":"1397/01/29 16:20","price":735000},{"date":"1397/01/29 16:25","price":735500},{"date":"1397/01/29 16:35","price":735800},{"date":"1397/01/29 16:50","price":736300},{"date":"1397/01/29 17:05","price":736800},{"date":"1397/01/29 17:10","price":737300},{"date":"1397/01/29 17:50","price":737500},{"date":"1397/01/29 18:15","price":737000},{"date":"1397/01/29 18:50","price":735500},{"date":"1397/01/29 19:50","price":734800},{"date":"1397/01/29 20:10","price":734500},{"date":"1397/01/29 21:15","price":732000},{"date":"1397/01/29 22:05","price":733500},{"date":"1397/01/29 22:40","price":732500},{"date":"1397/01/29 23:05","price":731800},{"date":"1397/01/29 23:15","price":732000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398