کمترین: 
14669
بیشترین: 
15049
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14873
زمان: 
1/29 22:20
قیمت دینار بحرین امروز 29 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 14873 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 05:20","price":15045},{"date":"1397/01/29 11:40","price":15049},{"date":"1397/01/29 11:50","price":14930},{"date":"1397/01/29 14:20","price":15045},{"date":"1397/01/29 15:40","price":15049},{"date":"1397/01/29 16:20","price":14930},{"date":"1397/01/29 16:40","price":14669},{"date":"1397/01/29 18:20","price":14781},{"date":"1397/01/29 19:50","price":14673},{"date":"1397/01/29 22:20","price":14873}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398