کمترین: 
946
بیشترین: 
965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
947
زمان: 
1/29 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 29 فروردین 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 947 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":965},{"date":"1397/01/29 10:30","price":962},{"date":"1397/01/29 11:00","price":963},{"date":"1397/01/29 11:40","price":962},{"date":"1397/01/29 11:50","price":961},{"date":"1397/01/29 13:10","price":962},{"date":"1397/01/29 13:20","price":961},{"date":"1397/01/29 13:30","price":962},{"date":"1397/01/29 13:50","price":961},{"date":"1397/01/29 14:20","price":962},{"date":"1397/01/29 16:20","price":963},{"date":"1397/01/29 16:40","price":947},{"date":"1397/01/29 16:50","price":946},{"date":"1397/01/29 17:00","price":947},{"date":"1397/01/29 18:20","price":946},{"date":"1397/01/29 18:30","price":947},{"date":"1397/01/29 19:50","price":946},{"date":"1397/01/29 21:20","price":947}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398