کمترین: 
5833
بیشترین: 
5940
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5834
زمان: 
1/29 22:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 5834 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":5940},{"date":"1397/01/29 10:30","price":5936},{"date":"1397/01/29 11:00","price":5938},{"date":"1397/01/29 11:40","price":5934},{"date":"1397/01/29 11:50","price":5931},{"date":"1397/01/29 12:30","price":5930},{"date":"1397/01/29 12:40","price":5933},{"date":"1397/01/29 13:10","price":5931},{"date":"1397/01/29 13:20","price":5928},{"date":"1397/01/29 13:30","price":5931},{"date":"1397/01/29 13:50","price":5926},{"date":"1397/01/29 14:20","price":5931},{"date":"1397/01/29 15:10","price":5930},{"date":"1397/01/29 15:40","price":5934},{"date":"1397/01/29 15:50","price":5932},{"date":"1397/01/29 16:20","price":5935},{"date":"1397/01/29 16:30","price":5938},{"date":"1397/01/29 16:40","price":5835},{"date":"1397/01/29 16:50","price":5833},{"date":"1397/01/29 17:00","price":5835},{"date":"1397/01/29 17:20","price":5836},{"date":"1397/01/29 17:30","price":5835},{"date":"1397/01/29 17:50","price":5836},{"date":"1397/01/29 18:20","price":5841},{"date":"1397/01/29 19:20","price":5843},{"date":"1397/01/29 19:30","price":5841},{"date":"1397/01/29 19:50","price":5836},{"date":"1397/01/29 20:00","price":5834},{"date":"1397/01/29 20:20","price":5836},{"date":"1397/01/29 20:30","price":5835},{"date":"1397/01/29 21:00","price":5834},{"date":"1397/01/29 21:20","price":5838},{"date":"1397/01/29 21:30","price":5839},{"date":"1397/01/29 21:40","price":5836},{"date":"1397/01/29 22:00","price":5834},{"date":"1397/01/29 22:20","price":5835},{"date":"1397/01/29 22:30","price":5834}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398