کمترین: 
7947
بیشترین: 
8140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7947
زمان: 
1/29 22:00
قیمت پوند امروز 29 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 29 فروردین 1397 , 7947 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 04:40","price":8135},{"date":"1397/01/29 10:40","price":8134},{"date":"1397/01/29 11:00","price":8140},{"date":"1397/01/29 11:40","price":8136},{"date":"1397/01/29 11:50","price":8130},{"date":"1397/01/29 12:30","price":8128},{"date":"1397/01/29 12:40","price":8124},{"date":"1397/01/29 13:10","price":8125},{"date":"1397/01/29 13:20","price":8119},{"date":"1397/01/29 13:30","price":8086},{"date":"1397/01/29 13:40","price":8073},{"date":"1397/01/29 13:50","price":8069},{"date":"1397/01/29 14:20","price":8073},{"date":"1397/01/29 14:40","price":8079},{"date":"1397/01/29 14:50","price":8077},{"date":"1397/01/29 15:10","price":8076},{"date":"1397/01/29 15:40","price":8085},{"date":"1397/01/29 16:20","price":8090},{"date":"1397/01/29 16:30","price":8086},{"date":"1397/01/29 16:40","price":7949},{"date":"1397/01/29 17:00","price":7951},{"date":"1397/01/29 17:20","price":7954},{"date":"1397/01/29 17:30","price":7955},{"date":"1397/01/29 18:20","price":7947},{"date":"1397/01/29 18:30","price":7955},{"date":"1397/01/29 19:20","price":7961},{"date":"1397/01/29 19:30","price":7959},{"date":"1397/01/29 20:00","price":7955},{"date":"1397/01/29 20:20","price":7952},{"date":"1397/01/29 20:30","price":7950},{"date":"1397/01/29 20:50","price":7952},{"date":"1397/01/29 21:00","price":7948},{"date":"1397/01/29 21:20","price":7952},{"date":"1397/01/29 21:30","price":7951},{"date":"1397/01/29 21:40","price":7950},{"date":"1397/01/29 21:50","price":7948},{"date":"1397/01/29 22:00","price":7947}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398