کمترین: 
2.0566
بیشترین: 
2.0956
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0956
زمان: 
1/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 2.0956 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 00:32","price":2.0569},{"date":"1397/01/29 01:00","price":2.0566},{"date":"1397/01/29 01:32","price":2.0617},{"date":"1397/01/29 02:00","price":2.0603},{"date":"1397/01/29 03:00","price":2.0614},{"date":"1397/01/29 03:32","price":2.0605},{"date":"1397/01/29 04:00","price":2.0598},{"date":"1397/01/29 04:32","price":2.0602},{"date":"1397/01/29 05:00","price":2.0651},{"date":"1397/01/29 06:00","price":2.0652},{"date":"1397/01/29 06:32","price":2.065},{"date":"1397/01/29 07:00","price":2.0648},{"date":"1397/01/29 07:32","price":2.0649},{"date":"1397/01/29 08:00","price":2.065},{"date":"1397/01/29 08:32","price":2.0651},{"date":"1397/01/29 09:00","price":2.065},{"date":"1397/01/29 09:32","price":2.0656},{"date":"1397/01/29 10:00","price":2.0693},{"date":"1397/01/29 10:32","price":2.0705},{"date":"1397/01/29 11:00","price":2.0711},{"date":"1397/01/29 11:32","price":2.0705},{"date":"1397/01/29 12:00","price":2.0684},{"date":"1397/01/29 12:32","price":2.0686},{"date":"1397/01/29 13:00","price":2.0715},{"date":"1397/01/29 13:32","price":2.071},{"date":"1397/01/29 14:00","price":2.0712},{"date":"1397/01/29 14:32","price":2.073},{"date":"1397/01/29 15:00","price":2.0745},{"date":"1397/01/29 15:32","price":2.0791},{"date":"1397/01/29 16:00","price":2.0793},{"date":"1397/01/29 16:32","price":2.0785},{"date":"1397/01/29 17:00","price":2.0834},{"date":"1397/01/29 17:32","price":2.0816},{"date":"1397/01/29 18:00","price":2.0886},{"date":"1397/01/29 18:32","price":2.0814},{"date":"1397/01/29 19:00","price":2.0774},{"date":"1397/01/29 19:32","price":2.0868},{"date":"1397/01/29 20:00","price":2.0862},{"date":"1397/01/29 20:32","price":2.0785},{"date":"1397/01/29 21:00","price":2.0717},{"date":"1397/01/29 21:32","price":2.072},{"date":"1397/01/29 22:00","price":2.0732},{"date":"1397/01/29 22:32","price":2.077},{"date":"1397/01/29 23:00","price":2.0873},{"date":"1397/01/29 23:32","price":2.0956}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398