کمترین: 
2.736
بیشترین: 
2.787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.736
زمان: 
1/29 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 2.736 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 00:08","price":2.744},{"date":"1397/01/29 00:32","price":2.743},{"date":"1397/01/29 01:32","price":2.739},{"date":"1397/01/29 02:00","price":2.743},{"date":"1397/01/29 03:32","price":2.744},{"date":"1397/01/29 05:00","price":2.745},{"date":"1397/01/29 07:00","price":2.744},{"date":"1397/01/29 07:32","price":2.745},{"date":"1397/01/29 08:00","price":2.747},{"date":"1397/01/29 08:32","price":2.745},{"date":"1397/01/29 09:00","price":2.744},{"date":"1397/01/29 09:32","price":2.742},{"date":"1397/01/29 10:00","price":2.743},{"date":"1397/01/29 10:32","price":2.74},{"date":"1397/01/29 12:00","price":2.742},{"date":"1397/01/29 12:32","price":2.743},{"date":"1397/01/29 13:00","price":2.745},{"date":"1397/01/29 14:00","price":2.744},{"date":"1397/01/29 14:32","price":2.745},{"date":"1397/01/29 15:00","price":2.748},{"date":"1397/01/29 15:32","price":2.754},{"date":"1397/01/29 16:00","price":2.753},{"date":"1397/01/29 17:32","price":2.751},{"date":"1397/01/29 18:32","price":2.787},{"date":"1397/01/29 19:32","price":2.78},{"date":"1397/01/29 20:00","price":2.776},{"date":"1397/01/29 20:32","price":2.765},{"date":"1397/01/29 21:00","price":2.761},{"date":"1397/01/29 21:32","price":2.752},{"date":"1397/01/29 22:00","price":2.757},{"date":"1397/01/29 22:32","price":2.752},{"date":"1397/01/29 23:00","price":2.743},{"date":"1397/01/29 23:32","price":2.736}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399