کمترین: 
2.0405
بیشترین: 
2.0685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0685
زمان: 
1/29 23:32
قیمت بنزین امروز 29 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 2.0685 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 00:08","price":2.0405},{"date":"1397/01/29 00:32","price":2.042},{"date":"1397/01/29 01:32","price":2.0485},{"date":"1397/01/29 02:00","price":2.0445},{"date":"1397/01/29 03:00","price":2.046},{"date":"1397/01/29 03:32","price":2.045},{"date":"1397/01/29 04:00","price":2.0445},{"date":"1397/01/29 04:32","price":2.045},{"date":"1397/01/29 05:00","price":2.0455},{"date":"1397/01/29 05:32","price":2.0515},{"date":"1397/01/29 06:00","price":2.0495},{"date":"1397/01/29 06:32","price":2.0515},{"date":"1397/01/29 07:00","price":2.051},{"date":"1397/01/29 07:32","price":2.0515},{"date":"1397/01/29 08:32","price":2.052},{"date":"1397/01/29 09:00","price":2.0515},{"date":"1397/01/29 09:32","price":2.0525},{"date":"1397/01/29 10:32","price":2.056},{"date":"1397/01/29 11:00","price":2.0565},{"date":"1397/01/29 12:00","price":2.0545},{"date":"1397/01/29 13:00","price":2.054},{"date":"1397/01/29 13:32","price":2.0534},{"date":"1397/01/29 14:00","price":2.0505},{"date":"1397/01/29 14:32","price":2.0515},{"date":"1397/01/29 15:32","price":2.0579},{"date":"1397/01/29 16:00","price":2.0595},{"date":"1397/01/29 16:32","price":2.0585},{"date":"1397/01/29 17:00","price":2.0615},{"date":"1397/01/29 17:32","price":2.0605},{"date":"1397/01/29 18:32","price":2.0571},{"date":"1397/01/29 19:32","price":2.064},{"date":"1397/01/29 20:00","price":2.0635},{"date":"1397/01/29 20:32","price":2.0547},{"date":"1397/01/29 21:00","price":2.0493},{"date":"1397/01/29 21:32","price":2.0474},{"date":"1397/01/29 22:00","price":2.0501},{"date":"1397/01/29 22:32","price":2.0538},{"date":"1397/01/29 23:00","price":2.0675},{"date":"1397/01/29 23:32","price":2.0685}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398