کمترین: 
627.75
بیشترین: 
640.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
640.63
زمان: 
1/29 23:32
قیمت گازوئیل امروز 29 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 640.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 00:08","price":627.75},{"date":"1397/01/29 00:32","price":627.88},{"date":"1397/01/29 01:32","price":629.25},{"date":"1397/01/29 02:00","price":628.5},{"date":"1397/01/29 05:00","price":628.88},{"date":"1397/01/29 05:32","price":630.38},{"date":"1397/01/29 06:00","price":629.88},{"date":"1397/01/29 06:32","price":630.38},{"date":"1397/01/29 07:00","price":630.13},{"date":"1397/01/29 09:00","price":629.88},{"date":"1397/01/29 09:32","price":630.38},{"date":"1397/01/29 10:32","price":631.38},{"date":"1397/01/29 11:00","price":631.88},{"date":"1397/01/29 12:00","price":631.63},{"date":"1397/01/29 12:32","price":632.13},{"date":"1397/01/29 13:00","price":632.63},{"date":"1397/01/29 14:32","price":633.63},{"date":"1397/01/29 15:00","price":633.88},{"date":"1397/01/29 15:32","price":635.63},{"date":"1397/01/29 16:00","price":636.38},{"date":"1397/01/29 16:32","price":635.88},{"date":"1397/01/29 17:00","price":637.25},{"date":"1397/01/29 17:32","price":637.13},{"date":"1397/01/29 18:32","price":636.38},{"date":"1397/01/29 19:32","price":639.63},{"date":"1397/01/29 20:00","price":639.38},{"date":"1397/01/29 20:32","price":636.38},{"date":"1397/01/29 21:00","price":635.13},{"date":"1397/01/29 21:32","price":633.63},{"date":"1397/01/29 22:00","price":634.25},{"date":"1397/01/29 22:32","price":634.88},{"date":"1397/01/29 23:00","price":638.88},{"date":"1397/01/29 23:32","price":640.63}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398