کمترین: 
71.56
بیشترین: 
73.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.52
زمان: 
1/29 23:32
قیمت نفت برنت امروز 29 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 73.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 00:08","price":71.56},{"date":"1397/01/29 00:32","price":71.58},{"date":"1397/01/29 01:32","price":71.75},{"date":"1397/01/29 02:00","price":71.71},{"date":"1397/01/29 02:32","price":71.67},{"date":"1397/01/29 03:00","price":71.69},{"date":"1397/01/29 05:00","price":71.72},{"date":"1397/01/29 05:32","price":71.89},{"date":"1397/01/29 06:00","price":71.83},{"date":"1397/01/29 06:32","price":71.89},{"date":"1397/01/29 07:00","price":71.9},{"date":"1397/01/29 07:32","price":71.92},{"date":"1397/01/29 08:00","price":71.94},{"date":"1397/01/29 08:32","price":71.95},{"date":"1397/01/29 09:00","price":71.92},{"date":"1397/01/29 09:32","price":71.97},{"date":"1397/01/29 10:32","price":72.17},{"date":"1397/01/29 11:00","price":72.19},{"date":"1397/01/29 12:00","price":72.16},{"date":"1397/01/29 12:32","price":72.17},{"date":"1397/01/29 13:00","price":72.11},{"date":"1397/01/29 14:00","price":72.03},{"date":"1397/01/29 14:32","price":72.11},{"date":"1397/01/29 15:00","price":72.09},{"date":"1397/01/29 15:32","price":72.43},{"date":"1397/01/29 16:00","price":72.42},{"date":"1397/01/29 16:32","price":72.52},{"date":"1397/01/29 17:00","price":72.72},{"date":"1397/01/29 19:32","price":73.01},{"date":"1397/01/29 20:00","price":73.08},{"date":"1397/01/29 20:32","price":72.86},{"date":"1397/01/29 21:00","price":72.8},{"date":"1397/01/29 21:32","price":72.7},{"date":"1397/01/29 22:00","price":72.79},{"date":"1397/01/29 22:32","price":72.88},{"date":"1397/01/29 23:00","price":73.41},{"date":"1397/01/29 23:32","price":73.52}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398