کمترین: 
505.93
بیشترین: 
517.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
515.57
زمان: 
1/29 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 515.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 00:00","price":506},{"date":"1397/01/29 00:30","price":509.69},{"date":"1397/01/29 01:00","price":509.67},{"date":"1397/01/29 01:30","price":508.6},{"date":"1397/01/29 02:00","price":507.67},{"date":"1397/01/29 02:30","price":510},{"date":"1397/01/29 03:00","price":509},{"date":"1397/01/29 03:30","price":506.8},{"date":"1397/01/29 04:00","price":505.93},{"date":"1397/01/29 04:30","price":508.03},{"date":"1397/01/29 05:00","price":511.3},{"date":"1397/01/29 08:30","price":509.2},{"date":"1397/01/29 09:00","price":512},{"date":"1397/01/29 11:30","price":517.01},{"date":"1397/01/29 12:00","price":515.45},{"date":"1397/01/29 12:30","price":516.8},{"date":"1397/01/29 13:00","price":512.26},{"date":"1397/01/29 13:30","price":513.89},{"date":"1397/01/29 14:30","price":512.16},{"date":"1397/01/29 15:00","price":512},{"date":"1397/01/29 17:30","price":516.45},{"date":"1397/01/29 18:00","price":516},{"date":"1397/01/29 18:30","price":513.58},{"date":"1397/01/29 19:00","price":514.59},{"date":"1397/01/29 19:30","price":512.98},{"date":"1397/01/29 20:00","price":512.12},{"date":"1397/01/29 20:30","price":511.65},{"date":"1397/01/29 21:00","price":513.26},{"date":"1397/01/29 23:30","price":515.57}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398