کمترین: 
7872.5
بیشترین: 
8117.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8107
زمان: 
1/29 23:30
قیمت بیت کوین امروز 29 فروردین 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 فروردین 1397 , 8107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 00:00","price":7872.5},{"date":"1397/01/29 00:30","price":7878.2},{"date":"1397/01/29 01:00","price":7900.1},{"date":"1397/01/29 01:30","price":7921.8},{"date":"1397/01/29 02:00","price":7928},{"date":"1397/01/29 02:30","price":7903.9},{"date":"1397/01/29 03:00","price":7894.9},{"date":"1397/01/29 03:30","price":7896.4},{"date":"1397/01/29 04:00","price":7874.2},{"date":"1397/01/29 04:30","price":7886.3},{"date":"1397/01/29 05:00","price":7915},{"date":"1397/01/29 08:30","price":7940},{"date":"1397/01/29 09:00","price":7926.5},{"date":"1397/01/29 11:30","price":8114},{"date":"1397/01/29 12:00","price":8117.4},{"date":"1397/01/29 12:30","price":8112.5},{"date":"1397/01/29 13:00","price":8097},{"date":"1397/01/29 13:30","price":8090.9},{"date":"1397/01/29 14:30","price":8096.8},{"date":"1397/01/29 15:00","price":8090},{"date":"1397/01/29 17:30","price":8091.4},{"date":"1397/01/29 18:00","price":8094.3},{"date":"1397/01/29 18:30","price":8102},{"date":"1397/01/29 19:00","price":8095.1},{"date":"1397/01/29 19:30","price":8025},{"date":"1397/01/29 20:00","price":7979},{"date":"1397/01/29 20:30","price":8006.9},{"date":"1397/01/29 21:00","price":8024.2},{"date":"1397/01/29 23:30","price":8107}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398