کمترین: 
66.53
بیشترین: 
68.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.5
زمان: 
1/29 23:32
قیمت نفت سبک امروز 29 فروردین 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 فروردین 1397 , 68.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/29 00:00","price":66.53},{"date":"1397/01/29 00:08","price":66.53},{"date":"1397/01/29 00:32","price":66.56},{"date":"1397/01/29 01:32","price":66.69},{"date":"1397/01/29 02:00","price":66.65},{"date":"1397/01/29 03:32","price":66.62},{"date":"1397/01/29 04:00","price":66.58},{"date":"1397/01/29 04:32","price":66.61},{"date":"1397/01/29 05:00","price":66.65},{"date":"1397/01/29 05:32","price":66.84},{"date":"1397/01/29 06:00","price":66.75},{"date":"1397/01/29 06:32","price":66.81},{"date":"1397/01/29 07:00","price":66.83},{"date":"1397/01/29 07:32","price":66.84},{"date":"1397/01/29 08:32","price":66.88},{"date":"1397/01/29 09:00","price":66.84},{"date":"1397/01/29 09:32","price":66.88},{"date":"1397/01/29 10:32","price":67.11},{"date":"1397/01/29 11:00","price":67.14},{"date":"1397/01/29 12:00","price":67.08},{"date":"1397/01/29 12:32","price":67.09},{"date":"1397/01/29 13:00","price":67.06},{"date":"1397/01/29 13:32","price":67.11},{"date":"1397/01/29 14:00","price":67.05},{"date":"1397/01/29 14:32","price":67.11},{"date":"1397/01/29 15:32","price":67.38},{"date":"1397/01/29 16:00","price":67.44},{"date":"1397/01/29 16:32","price":67.56},{"date":"1397/01/29 17:00","price":67.73},{"date":"1397/01/29 18:32","price":67.81},{"date":"1397/01/29 19:32","price":68.03},{"date":"1397/01/29 20:00","price":68.12},{"date":"1397/01/29 20:32","price":67.91},{"date":"1397/01/29 21:00","price":67.84},{"date":"1397/01/29 21:32","price":67.74},{"date":"1397/01/29 22:00","price":67.83},{"date":"1397/01/29 22:32","price":67.94},{"date":"1397/01/29 23:00","price":68.4},{"date":"1397/01/29 23:32","price":68.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398