کمترین: 
792700
بیشترین: 
826300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
793600
زمان: 
1/28 19:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 28 فروردین 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 793600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 11:40","price":818400},{"date":"1397/01/28 12:20","price":826300},{"date":"1397/01/28 13:00","price":825000},{"date":"1397/01/28 13:05","price":824500},{"date":"1397/01/28 13:20","price":819700},{"date":"1397/01/28 13:50","price":817500},{"date":"1397/01/28 14:20","price":814800},{"date":"1397/01/28 14:50","price":814400},{"date":"1397/01/28 15:05","price":813900},{"date":"1397/01/28 15:35","price":812200},{"date":"1397/01/28 16:00","price":810800},{"date":"1397/01/28 16:05","price":808600},{"date":"1397/01/28 16:10","price":803300},{"date":"1397/01/28 16:30","price":802000},{"date":"1397/01/28 16:50","price":799400},{"date":"1397/01/28 17:35","price":797200},{"date":"1397/01/28 17:45","price":792700},{"date":"1397/01/28 19:05","price":793600}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399