کمترین: 
729400
بیشترین: 
741700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
731200
زمان: 
1/28 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 28 فروردین 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 731200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 11:40","price":737700},{"date":"1397/01/28 11:45","price":737300},{"date":"1397/01/28 12:00","price":738500},{"date":"1397/01/28 12:20","price":741700},{"date":"1397/01/28 12:35","price":739300},{"date":"1397/01/28 13:00","price":738500},{"date":"1397/01/28 13:05","price":738000},{"date":"1397/01/28 13:20","price":740500},{"date":"1397/01/28 13:50","price":739000},{"date":"1397/01/28 14:20","price":739500},{"date":"1397/01/28 14:50","price":739000},{"date":"1397/01/28 15:35","price":738800},{"date":"1397/01/28 15:40","price":739200},{"date":"1397/01/28 15:45","price":738000},{"date":"1397/01/28 15:50","price":737500},{"date":"1397/01/28 15:55","price":736000},{"date":"1397/01/28 16:20","price":733000},{"date":"1397/01/28 16:45","price":733500},{"date":"1397/01/28 16:50","price":732500},{"date":"1397/01/28 17:05","price":731500},{"date":"1397/01/28 17:35","price":730000},{"date":"1397/01/28 18:30","price":729400},{"date":"1397/01/28 18:35","price":730000},{"date":"1397/01/28 19:05","price":731500},{"date":"1397/01/28 19:20","price":729400},{"date":"1397/01/28 19:35","price":729500},{"date":"1397/01/28 20:00","price":731200}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398