کمترین: 
729900
بیشترین: 
742500
قیمت تقلبی: 
731700
زمان: 
1/28 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 28 فروردین 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 731700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 11:40","price":738200},{"date":"1397/01/28 11:45","price":737800},{"date":"1397/01/28 12:00","price":739000},{"date":"1397/01/28 12:20","price":742200},{"date":"1397/01/28 12:35","price":742500},{"date":"1397/01/28 13:00","price":739000},{"date":"1397/01/28 13:05","price":738500},{"date":"1397/01/28 13:20","price":741000},{"date":"1397/01/28 13:50","price":739500},{"date":"1397/01/28 14:20","price":740000},{"date":"1397/01/28 14:50","price":739500},{"date":"1397/01/28 15:35","price":739300},{"date":"1397/01/28 15:40","price":739700},{"date":"1397/01/28 15:45","price":738500},{"date":"1397/01/28 15:50","price":738000},{"date":"1397/01/28 15:55","price":736500},{"date":"1397/01/28 16:20","price":733500},{"date":"1397/01/28 16:45","price":734000},{"date":"1397/01/28 16:50","price":733000},{"date":"1397/01/28 17:05","price":732000},{"date":"1397/01/28 17:35","price":730500},{"date":"1397/01/28 18:30","price":729900},{"date":"1397/01/28 18:35","price":730500},{"date":"1397/01/28 19:05","price":732000},{"date":"1397/01/28 19:20","price":729900},{"date":"1397/01/28 19:35","price":730000},{"date":"1397/01/28 20:00","price":731700}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398