کمترین: 
730400
بیشترین: 
743000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
732200
زمان: 
1/28 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 28 فروردین 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 732200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 11:40","price":738700},{"date":"1397/01/28 11:45","price":738300},{"date":"1397/01/28 12:00","price":739500},{"date":"1397/01/28 12:20","price":742700},{"date":"1397/01/28 12:35","price":743000},{"date":"1397/01/28 13:00","price":739500},{"date":"1397/01/28 13:05","price":739000},{"date":"1397/01/28 13:20","price":741500},{"date":"1397/01/28 13:50","price":740000},{"date":"1397/01/28 14:20","price":740500},{"date":"1397/01/28 14:50","price":740000},{"date":"1397/01/28 15:35","price":739800},{"date":"1397/01/28 15:40","price":740200},{"date":"1397/01/28 15:45","price":739000},{"date":"1397/01/28 15:50","price":738500},{"date":"1397/01/28 15:55","price":737000},{"date":"1397/01/28 16:20","price":734000},{"date":"1397/01/28 16:45","price":734500},{"date":"1397/01/28 16:50","price":733500},{"date":"1397/01/28 17:05","price":732500},{"date":"1397/01/28 17:35","price":731000},{"date":"1397/01/28 18:30","price":730400},{"date":"1397/01/28 18:35","price":731000},{"date":"1397/01/28 19:05","price":732500},{"date":"1397/01/28 19:20","price":730400},{"date":"1397/01/28 19:35","price":730500},{"date":"1397/01/28 20:00","price":732200}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398