کمترین: 
2.718
بیشترین: 
2.757
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.739
زمان: 
1/28 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 28 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 2.739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 00:00","price":2.752},{"date":"1397/01/28 00:32","price":2.754},{"date":"1397/01/28 01:00","price":2.749},{"date":"1397/01/28 01:32","price":2.748},{"date":"1397/01/28 05:08","price":2.737},{"date":"1397/01/28 05:32","price":2.734},{"date":"1397/01/28 06:00","price":2.736},{"date":"1397/01/28 06:32","price":2.735},{"date":"1397/01/28 07:00","price":2.732},{"date":"1397/01/28 07:32","price":2.735},{"date":"1397/01/28 08:00","price":2.732},{"date":"1397/01/28 09:00","price":2.727},{"date":"1397/01/28 09:32","price":2.724},{"date":"1397/01/28 10:32","price":2.72},{"date":"1397/01/28 11:32","price":2.734},{"date":"1397/01/28 12:32","price":2.725},{"date":"1397/01/28 13:00","price":2.721},{"date":"1397/01/28 13:32","price":2.719},{"date":"1397/01/28 14:00","price":2.718},{"date":"1397/01/28 14:32","price":2.719},{"date":"1397/01/28 15:00","price":2.725},{"date":"1397/01/28 15:32","price":2.727},{"date":"1397/01/28 16:00","price":2.724},{"date":"1397/01/28 16:32","price":2.729},{"date":"1397/01/28 17:00","price":2.74},{"date":"1397/01/28 17:32","price":2.734},{"date":"1397/01/28 18:00","price":2.744},{"date":"1397/01/28 18:32","price":2.756},{"date":"1397/01/28 19:00","price":2.757},{"date":"1397/01/28 19:32","price":2.756},{"date":"1397/01/28 20:00","price":2.744},{"date":"1397/01/28 20:32","price":2.748},{"date":"1397/01/28 21:00","price":2.744},{"date":"1397/01/28 21:32","price":2.749},{"date":"1397/01/28 22:00","price":2.748},{"date":"1397/01/28 23:00","price":2.742},{"date":"1397/01/28 23:32","price":2.739}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398