کمترین: 
2.0295
بیشترین: 
2.0495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.039
زمان: 
1/28 23:32
قیمت بنزین امروز 28 فروردین 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 فروردین 1397 , 2.039 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 00:00","price":2.0425},{"date":"1397/01/28 00:32","price":2.0435},{"date":"1397/01/28 01:00","price":2.043},{"date":"1397/01/28 01:32","price":2.0418},{"date":"1397/01/28 02:00","price":2.0435},{"date":"1397/01/28 03:00","price":2.0455},{"date":"1397/01/28 04:00","price":2.0445},{"date":"1397/01/28 05:08","price":2.0475},{"date":"1397/01/28 05:32","price":2.0485},{"date":"1397/01/28 06:00","price":2.0495},{"date":"1397/01/28 06:32","price":2.046},{"date":"1397/01/28 07:00","price":2.0455},{"date":"1397/01/28 07:32","price":2.047},{"date":"1397/01/28 08:00","price":2.0465},{"date":"1397/01/28 10:00","price":2.046},{"date":"1397/01/28 10:32","price":2.0455},{"date":"1397/01/28 11:00","price":2.0465},{"date":"1397/01/28 11:32","price":2.0455},{"date":"1397/01/28 12:32","price":2.0445},{"date":"1397/01/28 13:00","price":2.038},{"date":"1397/01/28 13:32","price":2.037},{"date":"1397/01/28 14:00","price":2.0415},{"date":"1397/01/28 14:32","price":2.0405},{"date":"1397/01/28 15:00","price":2.0354},{"date":"1397/01/28 15:32","price":2.0375},{"date":"1397/01/28 16:00","price":2.038},{"date":"1397/01/28 16:32","price":2.0389},{"date":"1397/01/28 17:00","price":2.04},{"date":"1397/01/28 17:32","price":2.0395},{"date":"1397/01/28 18:00","price":2.0295},{"date":"1397/01/28 18:32","price":2.039},{"date":"1397/01/28 19:00","price":2.0475},{"date":"1397/01/28 19:32","price":2.0434},{"date":"1397/01/28 20:00","price":2.046},{"date":"1397/01/28 20:32","price":2.0405},{"date":"1397/01/28 21:00","price":2.0358},{"date":"1397/01/28 21:32","price":2.0325},{"date":"1397/01/28 22:00","price":2.0301},{"date":"1397/01/28 22:32","price":2.0335},{"date":"1397/01/28 23:00","price":2.035},{"date":"1397/01/28 23:32","price":2.039}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398