کمترین: 
625.13
بیشترین: 
634.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
627.13
زمان: 
1/28 23:32
قیمت گازوئیل امروز 28 فروردین 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 627.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 00:00","price":632.38},{"date":"1397/01/28 00:32","price":632.63},{"date":"1397/01/28 01:00","price":632.13},{"date":"1397/01/28 02:00","price":632.38},{"date":"1397/01/28 05:08","price":633.88},{"date":"1397/01/28 05:32","price":634.38},{"date":"1397/01/28 06:00","price":634.63},{"date":"1397/01/28 06:32","price":633.63},{"date":"1397/01/28 07:00","price":633.38},{"date":"1397/01/28 07:32","price":633.63},{"date":"1397/01/28 09:00","price":633.38},{"date":"1397/01/28 09:32","price":633.63},{"date":"1397/01/28 10:00","price":633.38},{"date":"1397/01/28 10:32","price":633.13},{"date":"1397/01/28 11:00","price":633.63},{"date":"1397/01/28 11:32","price":633.38},{"date":"1397/01/28 12:32","price":633.63},{"date":"1397/01/28 13:00","price":630.88},{"date":"1397/01/28 13:32","price":630.13},{"date":"1397/01/28 14:00","price":632.63},{"date":"1397/01/28 14:32","price":632.13},{"date":"1397/01/28 15:00","price":629.88},{"date":"1397/01/28 15:32","price":630.88},{"date":"1397/01/28 16:32","price":630.38},{"date":"1397/01/28 17:00","price":629.38},{"date":"1397/01/28 17:32","price":629.13},{"date":"1397/01/28 18:00","price":625.13},{"date":"1397/01/28 18:32","price":628.38},{"date":"1397/01/28 19:00","price":630.88},{"date":"1397/01/28 19:32","price":629.13},{"date":"1397/01/28 20:00","price":630.88},{"date":"1397/01/28 20:32","price":628.63},{"date":"1397/01/28 21:00","price":627.88},{"date":"1397/01/28 21:32","price":627.63},{"date":"1397/01/28 22:00","price":626.38},{"date":"1397/01/28 23:00","price":626.63},{"date":"1397/01/28 23:32","price":627.13}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398