کمترین: 
2.0516
بیشترین: 
2.0784
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0558
زمان: 
1/28 23:32
قیمت نفت کوره امروز 28 فروردین 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 2.0558 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 00:00","price":2.0719},{"date":"1397/01/28 00:32","price":2.0724},{"date":"1397/01/28 01:00","price":2.0709},{"date":"1397/01/28 01:32","price":2.071},{"date":"1397/01/28 02:00","price":2.0727},{"date":"1397/01/28 03:00","price":2.0753},{"date":"1397/01/28 03:32","price":2.0752},{"date":"1397/01/28 04:00","price":2.0749},{"date":"1397/01/28 04:32","price":2.075},{"date":"1397/01/28 05:08","price":2.0778},{"date":"1397/01/28 05:32","price":2.0779},{"date":"1397/01/28 06:00","price":2.0784},{"date":"1397/01/28 06:32","price":2.0762},{"date":"1397/01/28 07:00","price":2.0763},{"date":"1397/01/28 07:32","price":2.0766},{"date":"1397/01/28 08:00","price":2.077},{"date":"1397/01/28 08:32","price":2.076},{"date":"1397/01/28 09:00","price":2.0765},{"date":"1397/01/28 09:32","price":2.0768},{"date":"1397/01/28 10:00","price":2.0762},{"date":"1397/01/28 10:32","price":2.0765},{"date":"1397/01/28 11:00","price":2.0763},{"date":"1397/01/28 11:32","price":2.0765},{"date":"1397/01/28 12:00","price":2.0773},{"date":"1397/01/28 12:32","price":2.0737},{"date":"1397/01/28 13:00","price":2.0693},{"date":"1397/01/28 13:32","price":2.0701},{"date":"1397/01/28 14:00","price":2.0734},{"date":"1397/01/28 14:32","price":2.0701},{"date":"1397/01/28 15:00","price":2.0654},{"date":"1397/01/28 15:32","price":2.0689},{"date":"1397/01/28 16:00","price":2.0674},{"date":"1397/01/28 16:32","price":2.0694},{"date":"1397/01/28 17:00","price":2.0648},{"date":"1397/01/28 17:32","price":2.0589},{"date":"1397/01/28 18:00","price":2.0584},{"date":"1397/01/28 18:32","price":2.0603},{"date":"1397/01/28 19:00","price":2.0664},{"date":"1397/01/28 19:32","price":2.0638},{"date":"1397/01/28 20:00","price":2.0625},{"date":"1397/01/28 20:32","price":2.055},{"date":"1397/01/28 21:00","price":2.0564},{"date":"1397/01/28 21:32","price":2.0527},{"date":"1397/01/28 22:00","price":2.0524},{"date":"1397/01/28 22:32","price":2.0516},{"date":"1397/01/28 23:00","price":2.0526},{"date":"1397/01/28 23:32","price":2.0558}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398