کمترین: 
71
بیشترین: 
71.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.53
زمان: 
1/28 23:32
قیمت نفت برنت امروز 28 فروردین 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 فروردین 1397 , 71.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/28 00:00","price":71.53},{"date":"1397/01/28 00:32","price":71.56},{"date":"1397/01/28 01:00","price":71.52},{"date":"1397/01/28 01:32","price":71.48},{"date":"1397/01/28 02:00","price":71.57},{"date":"1397/01/28 02:32","price":71.56},{"date":"1397/01/28 03:00","price":71.57},{"date":"1397/01/28 05:08","price":71.72},{"date":"1397/01/28 05:32","price":71.76},{"date":"1397/01/28 06:00","price":71.8},{"date":"1397/01/28 06:32","price":71.66},{"date":"1397/01/28 07:00","price":71.62},{"date":"1397/01/28 07:32","price":71.68},{"date":"1397/01/28 08:00","price":71.67},{"date":"1397/01/28 09:00","price":71.69},{"date":"1397/01/28 09:32","price":71.71},{"date":"1397/01/28 10:00","price":71.66},{"date":"1397/01/28 11:00","price":71.72},{"date":"1397/01/28 11:32","price":71.7},{"date":"1397/01/28 12:32","price":71.67},{"date":"1397/01/28 13:00","price":71.46},{"date":"1397/01/28 13:32","price":71.4},{"date":"1397/01/28 14:00","price":71.55},{"date":"1397/01/28 14:32","price":71.51},{"date":"1397/01/28 15:00","price":71.29},{"date":"1397/01/28 15:32","price":71.41},{"date":"1397/01/28 16:00","price":71.42},{"date":"1397/01/28 16:32","price":71.44},{"date":"1397/01/28 17:00","price":71.41},{"date":"1397/01/28 17:32","price":71.39},{"date":"1397/01/28 18:00","price":71},{"date":"1397/01/28 18:32","price":71.22},{"date":"1397/01/28 19:00","price":71.66},{"date":"1397/01/28 19:32","price":71.48},{"date":"1397/01/28 20:00","price":71.72},{"date":"1397/01/28 20:32","price":71.45},{"date":"1397/01/28 21:00","price":71.42},{"date":"1397/01/28 21:32","price":71.38},{"date":"1397/01/28 22:00","price":71.29},{"date":"1397/01/28 22:32","price":71.31},{"date":"1397/01/28 23:00","price":71.36},{"date":"1397/01/28 23:32","price":71.53}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398